Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
 
Amaç
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının Tibet Şirketler Grubu İş Etiği Kurallarında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarıdır.

Kapsam
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;
Tibet Şirketler Grubu Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Tibet Şirketler Grubu çalışanlarını,
Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Tibet Şirketler Grubu adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

Bu Politika;
Tibet Şirketler Grubu Yönetim Kurulu’nca onaylanmış ve kamuya açıklanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve Tibet Şirketler Grubu İş Etiği Kurallarının,
İnsan Kaynakları Uygulamaları’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Tanımlar
Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her türlü kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet: Bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi, bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk gerçekleşme şekilleri;

Nakit ödemeler,
Siyasi ya da diğer bağışlar,
Komisyon,
Sosyal haklar,
Hediye, ağırlama,
Diğer menfaatler
Görev ve Sorumluluklar
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’ nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

Genel Müdürlüğün, İnsan Kaynakları, Yönetim Danışmanları, etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunması,
Üst düzey yönetimin, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
Denetim Müdürlüğünün, Mali İşler Direktörlüğünün, Hukuk Danışmanlarının Muhasebe Müdürlüğünün, Finans Müdürlüğünün Tibet Şirketler Grubu faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.
 
Tibet Şirketler Grubu çalışanları,

Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
İlgili yasal düzenlemelere ve Tibet Şirketler Grubu uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
Politika’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Yönetim Kurulu’na bildirmekle ile sorumludur.
Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları
Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimi, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik değerlere sahip olmalarını da dikkate alır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterler uysa dahi hiçbir şekilde çalışılmaz. Bu süreçte, bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirme yapma sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. Denetim Bölümü denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

5.2 Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve bu konudaki düzenlemelerin, periyodik olarak hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi,
Sözleşmede, Politika’ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir. Politika ve Prosedürlerimiz;

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

Tibet Şirketler Grubu her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Politika kapsamındaki kişilerin Şirket lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için para veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmıştır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Tibet Şirketler Grubu’ le iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Tibet Şirketler Grubu tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Çalışanlarımız değeri ne olursa olsun, şirketimizin tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan üçüncü bir şahıstan gelebilecek eşya, hizmet, nakit veya çek gibi hediyeleri reddetmekle yükümlüdür. Aynı şekilde çalışanlarımız diğer kurumların şirketimiz hakkında kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediye, ağırlama veya diğer armağanları teklif etmez, bu tür taleplerde bulunamaz. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler Etik Kurallar Politikamızda belirlenmiştir.

Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.4 Bağışlar

Tibet Şirketler Grubu, çalışanları bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri etik kurallar Etik Kurallar Politikamızda belirlenmiştir.

Hatasız Kayıt Tutma
Tibet Şirketler Grubuin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler, ile düzenlenmiştir. Buna göre;

Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

Politika İhlallerinin Bildirimi
Bir çalışan ya da Tibet Şirketler Grubu adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, Sultanlar Gurup İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Genel Müdürlük, Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

Tibet Şirketler Grubu, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da Tibet Şirketler Grubu adına hareket eden herkesi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan, yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu İnsan Kaynakları Direktörlüğüne bildirmesi gerekmektedir.

Politika İhlalleri
Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Tibet Şirketler Grubu adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların / yürürlükteki sözleşmelerin Tibet Şirketler Grubu tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

Copyright 2024

Web Tasarım